Tájékoztatás a fűtési költségmegosztással kapcsolatosan.

TÁVFŰTÉS

Fűtési költségek megosztása

A TiszaSzolg 2004 Kft. az alábbi tájékoztatást nyújtja a fűtési költségmegosztással kapcsolatban. A távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján Társaságunk a lakóépületek teljes hőfelhasználását hiteles hőmennyiségmérővel méri. A fűtési és a melegvíz előállításához szükséges hőfelhasználás mérését, illetve számítását szintén jogszabályi előírások alapján végezzük. Az elszámolási mérők olvasása havonta történik távfelügyeleti rendszer keresztül. A fűtési és a melegvíz-előállításhoz szükséges hőfelhasználás megállapítása a leolvasott adatok alapján, szintén havonta kerül megállapításra. Így a távhő számlákat ezeknek a tényadatoknak megfelelően állítjuk ki a felhasználók, illetve a díjfizetők részére. Egyszerűbben fogalmazva a lakók, a távfűtési számláikat, a lakóépület által havonta ténylegesen felhasznált hő után fizetik. A kérdés, amely leginkább foglalkoztatja a lakókat az, hogy milyen arányban kerül felosztásra a hőfelhasználás költsége.

A felhasznált hő díjának épületrészenkénti (lakásonkénti) számlázása a lakóközösség által meghatározott arányok alapján, a távhőszolgáltató feladata. A fűtési célra és a használati melegvíz készítéséhez felhasznált hőmennyiség és díjának épületrészek közötti megosztására szolgáló szétosztási arányok meghatározására, valamint a fűtési költségmegosztók alkalmazására vonatkozó szabályokat kormányrendelet állapítja meg.

Melegvíz-szolgáltatás esetében a hőenergia megosztása a lakóközösség döntése alapján, kétféle módon történhet: vagy használati melegvíz-költségmegosztók alkalmazásával a használati melegvíz-költségmegosztókon (vízórákon) mért fogyasztási adatok alapján; vagy az épületrészekben felszerelt melegvíz-kifolyócsapok számának alapulvételével. Városunkban a lakóközösségek kizárólag az előbbi megoldást alkalmazzák.

Fűtésszolgáltatás esetében szintén a lakóközösség dönti el, hogy milyen díjmegosztási arányokat alkalmaz. A kormányrendelet alapján ez kétféle módon történhet: vagy az épületrészek (lakások) fűtött légtérfogata alapján; vagy fűtési költségmegosztók alkalmazásával a rendeletben meghatározott előírások szerint.

A fentiekre tekintettel a TiszaSzolg 2004 Kft. a felhasznált távhőmennyiséget kizárólag a lakóközösségek döntése alapján osztja fel a lakások között, és számlázza ki a lakók részére.

A fűtési költségmegosztók alkalmazásának és a fűtési költségek ezek alapján történő felosztásának problematikája Társaságunk életében is jelenlévő téma, különösen a lakossági panaszokat illetően. Ezzel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Fogyasztók figyelmét.

Azok a lakóközösségek, amelyek az épület hőtechnikai tulajdonságának javításával növelték a lakóépület energiahatékonyságát (hőszigeteltek, ablakokat cseréltek) (PANEL program), és így csökkentették az épület hőigényét, adataink alapján átlagban 50-60 százalékos hőmennyiséget takarítanak meg a fűtési időszakban. Azoknál a lakóközösségeknél, amelyek azonban nem növelték az épület energiahatékonyságát, és így nem csökkentették az épület hőigényét, kizárólag csak fűtéskorszerűsítést hajtottak végre (ÖKO program), már más a helyzet. Tekintettel arra, hogy az épület hőveszteségét nem csökkentették, és a lakásonkénti fűtésszabályozás megvalósításával kizárólag csak a fűtéssel történő takarékoskodás, illetve az egyéni fogyasztói hőigények kielégítésének a lehetőséget teremtették meg, az energiamegtakarítás nem feltétlenül jelentkezik. Azok a közösségek, amelyeknél döntően az energiatudatos gondolkodás és magatartás a jellemző, kb. 15-25 százalék hőmennyiséget takarítanak meg. Azoknál azonban, amelyeknél nem ez az uralkodó szemlélet, nem megtakarítás, hanem többletenergia-felhasználás jelentkezik. Szerencsére ez utóbbi ritkábban fordul elő városunkban.

A költségmegosztók alapján történő díjszétosztás azonban a PANEL és az ÖKO programban részt vevő lakóközösségek esetében állandó vitaforrást okoz, hiszen mindenki számára egyformán megfelelő megoldás nem létezik, a lakások eltérő építészeti alapadottságai mellett azért sem, mert minden lakó eltérően használja a fűtést.

Mint ahogyan azt jeleztük, a fűtéskorszerűsítést megvalósító lakóközösségeknek nem kötelező a fűtési költségmegosztók alapján meghatározniuk a díjszétosztási arányokat, hiszen a kormányrendelet lehetőséget biztosít arra is, hogy a közösségek továbbra is a megszokott módon, azaz a fűtött légtérfogat arányában osszák fel a fűtési költségeiket. Ezzel talán elkerülhetőek a lakóközösségeken belüli konfliktusok, és az egyes lakók fűtési költségei között jelentkező hatalmas különbségek. Ilyen esetben a lakóközösség által közösen megtakarított költségekből minden lakástulajdonos egyaránt – fűtött légtérfogat arányában –részesül. Ennek a módszernek azonban az a hátránya, hogy az egyes lakástulajdonok nincsenek ösztönözve energia-megtakarításra, nem – vagy csak nagyon áttételesen, csekély mértékben – érdekeltek a hőmennyiség szabályozásában, a felhasználás csökkentésében. Ennek következtében a lakóépület hőfelhasználása akár jelentősen is megemelkedhet, amelynek többletköltségéből azok is részesednek, akik egyébként energiatudatos életet élnek.

Ezzel szemben a költségmegosztók alapján történő díjszétosztás lényege kifejezetten az, hogy energiatakarékosságra ösztönözzön, továbbá biztosítsa az egyéni felhasználást és az épület egyéni jellemzőit figyelembe vevő elszámolást. Hátránya a lakók között folyamatosan jelentkező vita és konfliktus. További hátránya is jelentkezik, amely Társaságunkat érinti. Mivel a „takarékoskodó" fogyasztók részére általában díjvisszafizetési kötelezettségünk keletkezik, ugyanazon társasház más fogyasztója részére viszont terhelő számlát kell kiállítanunk a leadott díjmegosztási arányok alapján. Sajnos a terhelő számlák ellenértékeit rendszerint a fogyasztók csak késve vagy egyáltalán nem rendezik, így kintlévőségünk ezáltal is növekszik.

A fentieket és egyéb szempontokat is figyelembe véve a lakóközösségek nincsenek könnyű helyzetben. Azonban a lakóközösségeknek kell mérlegelniük a két módszer előnyét és hátrányát és – a jogszabályi előírások figyelembevétele mellett – dönteniük az egyik vagy a másik módszer alkalmazása mellett.

Tekintettel arra, hogy Társaságunk a szétosztási arányokat „készen" kapja a lakóközösségektől, a lakóépületen belüli fűtési felhasználási arányokkal, illetve azok számításával kapcsolatban a lakók részére nem tudunk felvilágosítást adni. Az ilyen irányú kérésekkel, panaszokkal kérjük, minden esetben a lakóközösség képviselőjét, illetve a költségosztást végző megbízott vállalkozót szíveskedjenek megkeresni.

TiszaSzolg 2004 Kft.